Skip to content

Privacy Policy

dutch-flag

Nederlands

Inovahair respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Inovahair zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verzorgen van onze nieuwsbrieven. Zij werken volgens een verwerkersovereenkomst.

Wij verzamelen uw gegevens om u de volgende diensten te kunnen leveren

 • Wij hebben uw naam en emailadres nodig om uw afspraak te bevestigen en om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom Inovahair.
 • Wij slaan met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op.
 • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over speciale aanbiedingen, acties en ontwikkelingen op de website. U kunt altijd aangeven als u niet meer geïnformeerd wil worden. Dit kan via info@inovahair.com.
 • Feedback en gegevens over het gebruik van onze website gebruiken wij om de website te verbeteren en verder te ontwikkelen.
 • Alle gegevens worden door de medewerkers vertrouwelijk behandeld.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en emailadres. De gegevens hebben wij nodig om te kunnen communiceren over prijswinnaar(s) en om de actie te kunnen uitvoeren.

Inovahair verkoopt of verhuurt uw gegevens niet
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Inovahair. Uw gegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.

Uw belang van privacy staat altijd voor op
Inovahair  waardeert u als klant. Wij zullen dan ook altijd zorgvuldig en met vertrouwen omgaan met uw gegevens. Het vertrouwen wat u in ons stelt staat altijd voorop. De gegevens welke u verstrekt als klant zullen te allen tijde worden beschermd op een beveiligde server, van Mailchimp. U heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over dit privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@inovahair.com. We helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In het geval een wijziging van ons privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

uk-flag

English

Inovahair respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you give us is treated confidentially. We use your data to provide you with the best possible service. For the rest, we will only use this information with your consent. Inovahair will not sell your personal details to third parties and will only make them available to third parties who are involved in the provision of our newsletters. They work according to a processor's agreement.

We collect your data in order to provide you with the following services.

 • We need your name and email address to confirm your appointment and to keep you informed of developments concerning Inovahair.
 • We store with your consent your personal data.
 • With your permission we use your data to inform you about special offers, promotions and developments on the website. You can always indicate if you no longer want to be informed. This can be done via info@inovahair.com.
 • Feedback and data about the use of our website we use to improve the website and further develop.
 • All data are treated confidentially by the employees.
 • If you respond to an action or competition, we ask for your name, address and email address. We need the data in order to be able to communicate about prize winner (s) and to be able to carry out the promotion.

Inovahair does not sell or rent your data
Your personal details are safe at Inovahair. Your data will not be sold or rented to third parties.

Your privacy always comes first
Inovahair appreciates you as a customer. We will therefore always handle your data carefully and with confidence. The trust you put in us always comes first. The data you provide as a customer will be protected at all times on a secure server from Mailchimp. You have the right to inspect, correct and / or delete the specified personal data.

Questions
If you have any questions about this privacy statement, you can send an e-mail to info@inovahair.com. We will be happy to help you if you need information about your data or if you want to change it. You expressly have the right to correct your data. In case a change to our privacy statement is required, you will always find the most recent information on this page.

Inova Hair

Rozengracht 215
1016 LZ Amsterdam
Nederland
020 792 0 792
Stuur een e-mail

Blijf op de hoogte

Meld je aan en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Afmelden is mogelijk via de nieuwsbrief. 

Something went wrong. Please check your entries and try again.